Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tim.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.tim.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.

2. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW jak i za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

II. DEFINICJE

1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Aplikacja mobilna: program komputerowy pod nazwą „mTIM” umożliwiający korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Dni robocze : dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

Komentarz – opinia Usługobiorcy dotycząca wcześniejszej Opinii lub Komentarza.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Konfigurator – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól, otrzymuje listę produktów spełniających określone parametry

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, dostępny po uprzedniej rejestracji. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta również za pomocą Aplikacji mobilnej.

Formularz Komentarza - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca dodaje Komentarz. 

Formularz Opinii - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca dodaje Opinie.

Formularz Wizytówki Klienta – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca może dodać do swojego profilu w ramach Konta informacji o prowadzonej prze Klienta działalności gospodarczej.  

Formularz zapytania – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól może wysłać prośbę o wycenę

Formularz Zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

Formularz zamówienia usługi Integracje z TIM -  elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, w zakładce Integracje z TIM za pomocą którego Usługobiorca będący Przedsiębiorcą precyzuje warunki umowy o świadczenie usługi Integracje z TIM, w celu złożenia zamówienia na ww. usługę.

Formularz zamówienia usługi TIM Komfort -  elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, w zakładce TIM Komfort za pomocą którego Usługobiorca będący Przedsiębiorcą precyzuje warunki umowy o świadczenie usługi TIM Komfort, w celu złożenia zamówienia na ww. usługę.

Login : adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

Nick – pseudonim, pod którym Usługobiorca może umieszczać Treści.

Opinia - opinia Usługobiorcy dotycząca Towaru.

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego. Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.tim.pl. Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

Schowek – funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów.

Subkonto : zespół funkcjonalności Sklepu internetowego dostępny dla osób upoważnionych przez Usługobiorcę do korzystania z Konta w jego imieniu.

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę.

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na

 1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści stron Sklepu internetowego,

 2. posiadaniu Konta w Sklepie internetowym,

 3. umożliwieniu:

 1. korzystania z Formularza Zamówienia,

 2. korzystania z formularza reklamacji w celu zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru,

 3. korzystania z formularza zwrotu w celu odstąpienia od umowy sprzedaży towaru lub bębna,

 4. korzystania z formularza zapytania,

 5. korzystania z konfiguratorów,

 6. zamieszczania Treści w Sklepie internetowym,

 7. dodania Towaru do Schowka,

 8. korzystania z Formularza zamówienia usługi Integracje z TIM.

 9. korzystania z Formularza zamówienia usługi TIM Komfort.

Świadczenie Usługi za pośrednictwem Aplikacji mobilnej polega na

 1. przeglądaniu przez Użytkownika katalogu towarów dostępnych w Sklepie internetowym,

 2. porównywaniu przez Użytkownika oraz Klienta cen towarów dostępnych w Sklepie internetowym z ceną podaną przez Użytkownika/Klienta,

 3. dokonywaniu przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym,

 4. dodawaniu przez Klienta towarów do Schowka w Sklepie internetowym,

 5. dostępie do informacji o wszystkich złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym oraz do informacji o wystawionych dla Klienta fakturach i fakturach korektach,

 6. dostępie do informacji o aktualnych promocjach w Sklepie

Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Użytkownika/Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że przepisy pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Usługobiorcy należy przez to rozumieć również użytkownika Subkonta przypisanego do Konta tego Usługobiorcy, chyba, że wprost postanowiono inaczej. Umowy sprzedaży zawierane przez użytkowników Subkont zgodnie z przyznanym przez Usługobiorcę poziomem uprawnień, zawierane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

Usługodawca : TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253, Biuro obsługi klienta: tel.: 801 500 700, tel. (71) 73 28 600, e-mail: sklep@tim.pl ., (dalej również TIM S.A.). Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży.

Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta.

Zapytanie ofertowe – funkcja Konta dostępna za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do Sprzedawcy zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej towarów niedostępnych standardowo w Sklepie internetowym lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Usługobiorcy na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, Formularza zamówienia usługi Integracje TIM lub Formularza zamówienia usługi TIM Komfort i zmierzające bezpośrednio do zawarcia odpowiednio Umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi Integracje TIM lub umowy o świadczenie usługi TIM Komfort.

2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

1. Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usług za pośrednictwem strony WWW: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji, rozdzielczość ekranu minimum 1024x768, włączona opcja akceptacji"cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej: urządzenie przenośne z systemem Google Android w wersji co najmniej 4.0., iOS 8, podłączenie do Internetu.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Sklep internetowy

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Użytkownika. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego.  

 

2. Konto

1) Użytkownik może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym. Nie jest możliwe założenie Konta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

2) W celu założenia Konta bez jednoczesnego zakupu towaru Użytkownik musi wypełnić w formularzu rejestracyjnym, dostępnym pod linkiem Załóż konto, wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności oraz kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”

3) Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta.

4) Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.

5) Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia rejestracji Konta jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z Konta.

6) W przypadku zakładania Konta w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik musi wypełnić w Formularzu Zamówienia wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności oraz kliknąć na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”. W takim przypadku do Użytkownika jest wysyłana przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

7) Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

- Nie ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,

- Wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

- Nie zapisywać Hasła,

- Zmieniać Hasło w regularnych odstępach czasu.

8) W ramach Konta Usługobiorca ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Sklepu internetowego:

a) Wyszukiwarka złożonych zamówień, faktur VAT oraz dokumentów WZ,

b) Wyszukiwarka Ofert złożonych przez Usługodawcę,

c) Formularz reklamacji i zwrotów (Formularz zwrotów jest dostępny tylko dla tych Przedsiębiorców, którym TIM S.A. uruchomi taką funkcjonalność)

d) Wyszukiwarka reklamacji i zwrotów,

e) Zestawienie towarów najczęściej kupowanych przez Usługobiorcę lub innych klientów,

f) Formularz konfiguratorów,

g) Formularz zapytania

h) Możliwość edycji danych Usługobiorcy, dodawania miejsc dostaw Towarów,

i) Możliwość zamieszczania Treści.

j) Formularz zamówienia usługi Integracje z TIM (dostępny tylko dla Przedsiębiorców)

k) Formularz zamówienia usługi TIM Komfort (dostępny tylko dla tych Przedsiębiorców, którym TIM S.A. uruchomi tą funkcjonalność).

9) Usługobiorca będący przedsiębiorcą ma możliwość utworzenia w ramach Konta oddzielnych Subkont z różnymi poziomami uprawnień dla ich użytkowników.

10) Konsument, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

11) Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

12) Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w cz. IV ust. 2 pkt. 14 jednak nie jest to obowiązkowe.

13) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

14) Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)

Adresat: TIM S.A., ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, adres e-mail: sklep@tim.pl

Ja/My(*) ………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…..……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………….…………………..………………………………………...

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………….…….…………………………….…………..

Data ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

15) Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca może zamknąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie TIM S.A., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@tim.pl lub w formie pisemnej na adres: TIM S.A. ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław. Użytkownik Subkonta nie może zamknąć Konta Usługobiorcy.

16) Zamknięcie Konta:

a) nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta,

b) nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.

c) nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonej przed otrzymaniem przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w zamknięcia Konta.

d) nie ma wpływu na prawo Usługodawcy do publikowania w Sklepie Treści zamieszczonych przez Usługobiorcę przed zamknięciem Konta.

e) powoduje rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi Integracje z TIM oraz usługi Komfort TIM.

3. Aplikacja mobilna

1) Rozpoczęcie korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej następuje każdorazowo z chwilą uruchomienia Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

2) Zakończenie korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej następuje każdorazowo z chwilą zamknięcia Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

3) Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi, z której korzysta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. W tym celu Usługobiorca powinien wyłączyć Aplikację mobilną lub odinstalować Aplikację mobilną z urządzenia mobilnego, na którym została ona zainstalowana.

4) Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie powoduje zamknięcia Konta w Sklepie internetowym.

5) Usunięcie Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Formularz Zamówienia

1) Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, termin płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany limit kredytowy), miejsce dostarczenia Towarów oraz - jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta - danych identyfikujących Usługobiorcę.

2) Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

3) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta.

4) Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Dostępność Towaru jest weryfikowana każdorazowo po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”.

5) Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towar oraz z terminem płatności.

6) W przypadku otrzymania przez Usługobiorcę Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”.

5. Schowek

1) W celu skorzystania ze Schowka konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie ze Schowka polega na dodaniu Towaru do listy Towarów w Schowku.

3) Korzystanie ze Schowka rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Dodaj do schowka” a ulega zakończeniu z chwilą usunięcia danego Towaru ze Schowka.

6. Formularz reklamacji

1) W celu skorzystania z Formularza reklamacji konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie z Formularza reklamacji polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja, wypełnieniu wszystkich danych oznaczonych „*”, określeniu przyczyny reklamacji spośród dostępnych opcji na liście rozwijalnej, opcjonalnie żądania wobec Usługodawcy w związku ze składaną reklamacją oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrzenia reklamacji. System informatyczny Sklepu internetowego domyślnie zaczytuje do formularza dane właściciela Konta. Osoba zgłaszająca reklamację może zmienić ww. dane.

3) Korzystanie z Formularza reklamacji rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól (nr faktury, nr WZ, indeks towaru) identyfikujących Umowę sprzedaży, której dotyczy reklamacja (Krok 1) a ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”.

4) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu reklamacji do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza reklamacji poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza reklamacji i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

5) Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Wyślij wniosek” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

7. Formularz zwrotu

1) W celu skorzystania z Formularza zwrotu konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie z Formularz zwrotu polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy zwrot towaru, dokonaniu wyboru pomiędzy zwrotem na koszt TIM lub zwrotem na koszt własny (zgodnie z warunkami określonymi w OWS), wypełnieniu wszystkich danych oznaczonych „*” w tym wskazaniu nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy.

3) Korzystanie z Formularza zwrotu rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól (nr faktury, nr WZ, indeks towaru) identyfikujących Umowę sprzedaży, której dotyczy zwrot towaru (Krok 1) a ulega zakończeniu kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”.

4) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zwrotu do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zwrotu poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zwrotu i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

5) Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Wyślij wniosek” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania przez Usługodawcę żądania zwrotu towaru.

8. Formularz zapytania

1) W celu skorzystania z Formularza zapytania o wycenę konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie z Formularza zapytania polega na precyzowaniu przez Usługobiorcę warunków zapytania spośród dostępnych opcji w tym, w przypadku gdy dany formularz zapytania to umożliwia – w oparciu o przesłane przez Usługobiorcę pliki.

3) Korzystanie z Formularza zapytania o wycenę rozpoczyna się z momentem dokonania wyboru w zakresie któregokolwiek z kryteriów dostępnych w postaci rozwijalnych pasków wyboru, a kończy się z chwilą dokonania wyboru w zakresie wszystkich dostępnych kryteriów oraz kliknięcia na przycisk „Złóż zapytanie ofertowe”, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia wysłania zapytania o wycenę.

4) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zapytania o wycenę do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zapytanie ofertowe”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zapytania poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zapytania i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

5) Po wysłaniu zapytania o wycenę Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej ofertę zakupu podzespołów opracowaną na podstawie kryteriów wybranych przez Usługobiorcę.

6) Zbudowanie urządzenia na podstawie przesłanych dokumentów wymaga uprzedniego sporządzenia odpowiedniego projektu przez osobę legitymującą się uprawnieniami w zakresie projektowania w rozumieniu odpowiednich przepisów i norm. Lista podzespołów wyświetlana w odpowiedzi na dokonany przez Usługobiorcę wybór kryteriów technicznych nie zastępuje projektu elektrycznego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania urządzenia przez Usługobiorcę w oparciu o listę podzespołów otrzymaną w wyniku skorzystania z Formularza zapytania o wycenę rozdzielnicy.

9. Formularz konfiguratorów

1) W celu skorzystania z Formularza konfiguratora konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie z Formularza konfiguratora polega na precyzowaniu przez Usługobiorcę parametrów technicznych, spośród dostępnych opcji.

3) Korzystanie z Formularza konfiguratora rozpoczyna się z momentem dokonania wyboru w zakresie któregokolwiek z kryteriów dostępnych w postaci pasków wyboru lub pól typu „check box”, a kończy się z chwilą dokonania wyboru w zakresie wszystkich dostępnych kryteriów oraz wyświetlenia listy podzespołów niezbędnych do wykonania konfigurowanego urządzenia lub układu elektrycznego, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego.

4) Usługobiorca może w każdej chwili korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu konfiguratora. Zmiana, któregokolwiek z parametrów technicznych powoduje dostosowanie listy podzespołów do dokonanego wyboru przez Usługobiorcę, chyba, że w danym przypadku właściwości danego konfiguratora wymagają zaktualizowania wyników poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk.

5) Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza konfiguratora poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza konfiguratora i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

6) Po wyświetleniu listy podzespołów Usługobiorca może kliknąć na przycisk „Do koszyka”, co spowoduje otwarcie strony Formularza zamówienia. Niektóre konfiguratory oferują możliwość dodania do Koszyka, wg wyboru Usługobiorcy, jedynie części towarów z wyświetlonej listy podzespołów. W tym celu, przed dodaniem towarów do Koszyka, Usługobiorca musi najpierw dodać wybrane przez siebie towary do odrębnej listy.

7) Zbudowanie urządzenia elektrycznego lub instalacji elektrycznej wymaga uprzedniego sporządzenia odpowiedniego projektu przez osobę legitymującą się uprawnieniami w zakresie projektowania w rozumieniu odpowiednich przepisów. Lista podzespołów wyświetlana w odpowiedzi na dokonany przez Usługobiorcę wybór kryteriów technicznych nie zastępuje projektu elektrycznego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowi jedynie propozycję możliwego doboru podzespołów opracowaną w oparciu o powszechnie dostępne katalogi producentów ww. podzespołów. Usługodawca nie gwarantuje kompatybilności podzespołów wyszczególnionych na liście wyświetlanej w odpowiedzi na dokonany przez Usługobiorcę wybór kryteriów technicznych, jak również nie gwarantuje przydatności do jakichkolwiek celów, urządzenia lub instalacji elektrycznej zbudowanej w oparciu o te podzespoły. Przed dokonaniem zakupu ww. podzespołów Usługobiorca powinien się zapoznać ze specyfikacją techniczną ww. podzespołów oraz w razie wątpliwości skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia w zakresie odpowiednio projektowania lub eksploatacji sieci, urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania urządzeń lub układów elektrycznych przez Usługobiorcę w oparciu o listę podzespołów otrzymaną w wyniku skorzystania z Formularza konfiguratora.

10. Zamieszczanie Treści

1) Usługodawca udostępnia możliwość zamieszczania Opinii o Towarach będących w ofercie Sklepu internetowego, Komentarzy do Opinii lub innych Komentarzy, oraz wizytówki Klienta.

2) W celu zamieszczenia Opinii, Komentarza lub wizytówki Klienta konieczne jest zalogowanie się do Konta.

3) Usługobiorca może dodawać Opinie oraz Komentarze pod pseudonimem, korzystając z wybranego przez siebie „Nicka”.

4) Zamieszczanie Treści odbywa się za pośrednictwem Formularza Opinii, Komentarza lub Wizytówki Klienta.

5) Korzystanie z Formularza Opinii polega na dokonaniu wyboru w udostępnionych polach wyboru, wpisaniu tekstu w polach tekstowych lub dodaniu zdjęć lub linków do filmu.

6) W celu opublikowania Opinii Usługobiorca musi zaznaczyć wszystkie pola wyboru, uzupełnić wszystkie pola tekstowe zaznaczone, jako obowiązkowe oraz kliknąć na przycisk „Dodaj opinię”.

7) Korzystanie z Formularza Komentarza polega na zamieszczeniu tekstu w polu tekstowym.

8) W celu opublikowania Komentarza Usługobiorca musi wpisać tekst w pole tekstowe oraz kliknąć na przycisk „Dodaj komentarz”.

9) Klient, który osiągnie odpowiedni, określony przez Usługodawcę, poziom punktów z tytułu dodawania Komentarzy lub Opinii, ma prawo zamieścić Wizytówkę Klienta.

10) Korzystanie z Formularza Wizytówki Klienta polega na zamieszczeniu w profilu w ramach Konta, tekstu, w tym linku do strony internetowej Klienta lub dodaniu zdjęć lub logotypu (rozmiar max: szerokość 354 px – wysokość 197px). Wizytówka Klienta jest widoczna po kliknięciu na Nick Klienta, którym posługuje się on przy zamieszczaniu Opinii.

11) Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z edytowanego Formularza Opinii, Komentarza lub Wizytówki Klienta poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub przejście na inną stronę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu w trakcie edycji danego Formularza powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

12) Dodawane przez Usługobiorców Treści nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, adresów e-mailowych, nr komunikatorów, wizerunku osób fizycznych, linków do innych stron poza www.tim.pl oraz poza profilami, kanałami lub kontami prowadzonymi przez Usługodawcę w mediach społecznościowych, linków do filmów w serwisie YouTube, ocen serwisów Usługodawcy oraz serwisów producentów, zdjęć i grafik nie związanych z Towarem lub zastosowaniem Towaru. Zabronione jest dodawanie opinii nieprawdziwych, pisanych na zamówienie osób trzecich, w celu wprowadzenia w błąd innych osób w zakresie posiadania lub nie posiadania określonych cech przez Towary będące przedmiotem opinii, z zastrzeżeniem cz. IV ust. 10 pkt. 12.

13) Treści nie mogą być kopiowane z innych treści, których autorem jest Usługobiorca, znajdujących się w Internecie.

14) Treści nie mogą stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003.153.1503 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DZ.U. 2016.3 ze zm.)

15) Do Opinii mogą być dodawane zdjęcia (pliki typu jpg, png.) lub filmy (link do YouTube) związane z Towarem lub zastosowaniem Towaru.

16) Autorem Treści może być tylko podmiot dodający daną Treść. Dodając Treść, Usługobiorca, który nie posiada Subkonta, oświadcza, że jest jej autorem oraz, że korzystanie przez Usługodawcę z danej Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich.

17) Jeżeli Treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Usługobiorca będący jej autorem zwany dalej Licencjodawcą, zamieszczając Treści w Sklepie Internetowym udziela Usługodawcy, zwanemu dalej Licencjobiorcą, na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela mu nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na korzystanie z opracowań ww. utworów, na ww. polach eksploatacji oraz zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do ww. utworów.

18) Usługobiorca, który utworzył Subkonto oświadcza, iż użytkownicy Subkonta, którzy dodają w ramach jego Konta Treści stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami) udzielają mu każdorazowo na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udzielają Usługobiorcy nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na wyrażanie w ich imieniu osobom trzecim zgody na korzystanie z opracowań ww. utworów, na ww. polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez Usługobiorcę w ich imieniu autorskich praw osobistych.

19) W przypadku, gdy podmiotem dodającym Treści jest użytkownik Subkonta, jeżeli ww. Treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Usługobiorca zwany dalej Sublicencjodawcą, udziela Usługodawcy, zwanemu dalej Sublicencjobiorcą, na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela mu nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na korzystanie z opracowań ww. utworów, na ww. polach eksploatacji oraz zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, nie wykonywać przysługujących autorskich praw osobistych przysługujących autorom ww. utworów.

20) Termin obowiązywania licencji lub sublicencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia umieszczenia utworu na stronie Sklepu internetowego.

21) Usługobiorca oraz użytkownik Subkonta ma możliwość zbierania punktów obrazujących poziom jego aktywności w zakresie dodawania Opinii lub Komentarzy.

22) Usługodawca ma prawo moderować Treści pod względem ich zgodności z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca ma prawo nie publikować Treści w przypadku, gdy w jego ocenie nie spełniają warunków, o których mowa powyżej.

23) Usługodawca może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Usługobiorców sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom lub instytucjom w związku z prowadzonymi przez ww. organy i instytucje postępowaniami dotyczącymi dodania Treści przez Usługobiorcę.

24) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Treści, praw Usługodawcy, Usługobiorcy lub praw osób trzecich, przepisów prawa, Regulaminu lub Polityki prywatności każdy może zawiadomić Usługodawcę za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie klepu po kliknięciu na przycisk „Zgłoś nadużycie”.

 11. Formularz zamówienia usługi Integracje z TIM

 1. Formularz zamówienia usługi Integracje z TIM jest dostępny wyłącznie dla Przedsiębiorców.

 2. Formularz zamówienia usługi Integracje z TIM jest dostępny w zakładce Integracje z TIM, po zalogowaniu się do Konta w Sklepie internetowym.

 3. Usługa Integracje z TIM jest świadczona w oparciu o odrębny regulamin tej usługi dostępny w zakładce Integracje z TIM.

 4. Formularz zamówienia usługi Integracje z TIM nie jest dostępny dla Użytkownika Subkonta w Sklepie internetowym.

 5. Korzystanie z Formularza zamówienia usługi Integracje z TIM polega na sprecyzowaniu warunków umowy o świadczenie usługi Integracje z TIM poprzez dokonanie wyboru spośród dostępnych opcji oraz wprowadzenie treści w aktywnych polach formularza.

 6. Korzystanie z Formularza zamówienia usługi Integracje z TIM rozpoczyna się z chwilą dokonania wyboru przez Usługobiorcę jednego z dostępnych pakietów usługi Integracje a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam usługę” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

 7. Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane lub dokonane wybory w Formularzu zamówienia usługi Integracje z TIM do chwili kliknięcia na przycisk „Zamów usługę”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zamówienia usługi Integracje z TIM poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zamówienia usługi Integracje z TIM i przejście na inną stronę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu internetowego powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych lub dokonanych wyborów.

 8. Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Zamów usługę” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem warunków zawartej umowy o świadczenie usługi.

 12. Formularz zamówienia usługi TIM Komfort

 1. Formularz zamówienia usługi TIM Komfort jest dostępny wyłącznie dla Przedsiębiorców, którym Usługodawca udostępni zakładkę TIM Komfort.

 2. Formularz zamówienia usługi TIM Komfort jest dostępny w zakładce TIM Komfort, po zalogowaniu się do Konta w Sklepie internetowym.

 3. Usługa TIM Komfort jest świadczona w oparciu o odrębny regulamin tej usługi dostępny w zakładce TIM Komfort

 4. Formularz zamówienia usługi TIM Komfort nie jest dostępny dla Użytkownika Subkonta w Sklepie internetowym.

 5. Korzystanie z Formularza zamówienia usługi Integracje z TIM polega na sprecyzowaniu warunków umowy o świadczenie usługi TIM Komfort poprzez dokonanie wyboru spośród dostępnych opcji oraz wprowadzenie treści w aktywnych polach formularza.

 6. Korzystanie z Formularza zamówienia usługi TIM Komfort rozpoczyna się z chwilą dokonania wyboru przez Usługobiorcę jednego z dostępnych pakietów usługi a ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam usługę” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia zamówienia.

 7. Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane lub dokonane wybory w Formularzu zamówienia usługi TIM Komfort do chwili kliknięcia na przycisk „Zamów usługę”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zamówienia usługi TIM Komfort poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zamówienia usługi TIM Komfort i przejście na inną stronę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu internetowego powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych lub dokonanych wyborów.

 8. Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Zamów usługę” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem warunków zawartej umowy o świadczenie usługi.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do TIM S.A., w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@tim.pl. lub w formie pisemnej na adres: TIM S.A., ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

1) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

2) uzasadnienie reklamacji.

4. TIM S.A. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

VI. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

VII. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu internetowego dostępne są na stronie www.tim.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

2. Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

1) Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

2) Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

3) Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

2. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie wskazanym w ww. powiadomieniu, przypadającym po dacie otrzymania przez Usługobiorcę ww. powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 8-08-2019 r.