Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tim.pl

obowiązują do 31 lipca 2021

1.       INFORMACJE OGÓLNE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1                Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki TIM S.A. oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2                Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.tim.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę. Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

1.3                Sprzedawca: TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się  NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253, Biuro obsługi klienta: tel.: 801 500 700, tel. (71) 73 28 600, (71) 37 61 600, e-mail: sklep@tim.pl (dalej Sprzedawca lub TIM S.A.). Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego. 

1.4                Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub  jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.5                Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję Firma. Sprzedawca może przyznać Klientowi – Przedsiębiorcy jeden z 3 statusów: „Biznes Standard”, „Biznes Optimum” lub „Biznes Premium”. Przyznanie określonego statusu ma wpływ na koszty dostawy oraz zakres i warunki korzystania z innych usług logistycznych dostępnych w Sklepie internetowym. O przyznaniu określonego Statusu decyduje Sprzedawca w oparciu o przyjęte przez siebie kryteria.  W przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę po przyznaniu mu przez Sprzedawcę Kredytu kupieckiego, Przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem kolejnego zakupu poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, w celu zmiany warunków płatności na dostępne wyłącznie dla Konsumentów.

1.6                Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

1.7                Przedsiębiorca quasi Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.      

1.8                Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.9                Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika niezalogowanego do Konta.

1.10            Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Przedsiębiorcy cen w oparciu o analizę historii zakupów tego Klienta w Sklepie internetowym.

1.11            Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.12            Formularz zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

1.13            Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

1.14            Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.15            Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez TIM S.A. w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do TIM S.A. z użyciem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” na stronie Sklepu internetowego. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez TIM S.A. w zakładce „Oferty” w ramach Konta.

1.16            Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do TIM S.A. prośby o przygotowanie oferty dotyczącej towarów niedostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.17            Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego oraz odrębnie - zgodę na  przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego  lub kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

1.18            Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.19            Aplikacja mobilna –program komputerowy pod nazwą „mTIM” umożliwiający korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

1.20            Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.21            API – interfejs oprogramowania Sprzedawcy umożliwiający przesyłanie danych od Klienta do Sprzedawcy zgodnie z dokumentacją API, w ramach usługi Integracje z TIM.  

1.22            Kredyt kupiecki (Limit kredytowy) – określona indywidualnie przez Sprzedawcę dla danego Klienta kwota zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w Sklepie internetowym, za które Klient może zapłacić po dostarczeniu towaru, w odroczonym terminie płatności indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta.

OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”.

2.       ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU Z UŻYCIEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA

2.1                Połączenie ze stroną internetową www.tim.pl. nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2                Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1           założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Dalej-podsumowanie zamówienia”,

2.2.2           prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a)       dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b)       dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, terminu płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany  Kredyt kupiecki), podanie miejsca dostarczenia towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym. W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient może dokonać płatności w ramach sposobów określonych w pkt. 5.3.6 oraz skorzystać wyłącznie ze sposobu dostawy – dostawa kurierem,

c)       podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

2.2.3           zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru,

2.2.4           zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”,

2.2.5           potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.3                W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Dalej – Podsumowanie Zamówienia”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania zamówienia” przestaje wiązać TIM S.A. z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego lub wyłączenia Aplikacji mobilnej, bez kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4                Do chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

2.5                Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

2.5.1           potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2           potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z TIM S.A. skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6                Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar oraz z terminem płatności. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, TIM S.A. sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.

3.       ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU W TRYBIE AKCEPTACJI OFERTY

3.1                W przypadku otrzymania przez Klienta Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”.

4.       ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY W OPARCIU O PRZESYŁ DANYCH W RAMACH USŁUGI INTEGRACJE Z TIM

4.1                Zawarcie umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym ustępie jest możliwe w przypadku dokonania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą integracji z API Sprzedawcy zgodnie z dokumentacją API, w ramach usługi Integracje z TIM.

4.2                Umowa sprzedaży jest zawarta na warunkach określonych w Cenniku indywidualnym, zgodnie z warunkami dostawy określonymi w zakładce Sklepu internetowego - „Warunki i koszty dostawy”.

4.3                W przypadku zakupu kabli lub przewodów do umowy sprzedaży znajdują zastosowanie warunki dotyczące cięcia kabli i przewodów określone w zakładce Sklepu internetowego – „Warunki i koszty dostawy”.

5.       CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

5.1                Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia. W przypadku zakupu kabli lub przewodów może być doliczony koszt usługi cięcia, w wysokości określonej w Formularzu zamówienia. Koszt transportu nie jest doliczany w przypadku gdy łączna wartość zamawianych towarów objętych danym zamówieniem przekracza wartość minimalną wskazaną w zakładce Warunki i koszty dostawy. Koszt usługi cięcia nie jest doliczany w przypadku gdy wartość zamawianego kabla lub przewodu przekracza minimalną wartość wskazaną w zakładce „Warunki i koszty dostawy”.

5.2                Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia,  sposób płatności, aktualne promocje. Stali Klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

5.3                Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

5.3.1           Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

5.3.2           Kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

5.3.3           Szybki przelew - płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

5.3.4           Płatność przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi przy odbiorze . Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru. Możliwość zapłaty kartą płatniczą jest uzależniona od dostępności tej formy zapłaty u danego kuriera. Możliwość dokonania płatności przy odbiorze jest wyłączona w przypadku dostawy towaru do paczkomatu.

5.3.5           W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient ma do dyspozycji następujące sposoby płatności:

a)       Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

b)       Płatność przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi przy odbiorze. Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru. Możliwość zapłaty kartą płatniczą jest uzależniona od dostępności tej formy zapłaty u danego kuriera.

c)       Szybki przelew - płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

5.4                W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

5.5                TIM S.A. nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez dostawcę usług płatniczych.

5.6                Klient uiszcza cenę za zakupione towary:

5.6.1            przed wysłaniem towaru – z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt 5.3.1 - 5.3.3 lub 5.3.5 lit a) i lit. c) OWS,

5.6.2           w momencie odbioru towaru - gotówką lub kartą płatniczą,

5.6.3           w przypadku przyznania Klientowi Kredytu kupieckiego – po dostawie towaru:

a)       przelewem bankowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia, 

b)       Kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem  dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”,

c)       za pośrednictwem podmiotu udzielającego finansowania Klientowi.  Więcej informacji dotyczących dostawcy ww. usługi finansowej znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować”.

5.7                W przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto” lub „Szybki przelew”” lub „Karta płatnicza online” termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru formy płatności „Płatność przy odbiorze” należność za zakupiony towar wraz z opłatą za ten sposób płatności Klient wpłaca kurierowi przy wydaniu towaru Klientowi. W przypadku płatności w odroczonym terminie w ramach przyznanego Kredytu kupieckiego, termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury.

5.8                W przypadku, gdy po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności (za którą nie ma zapłaty) Klient zwraca towar lub zmianie ulega cena sprzedaży, co skutkuje wystawieniem faktury korygującej, to ww. faktura korygująca jest w pierwszej kolejności automatycznie przypisywana do faktury do której została wystawiona i w efekcie należność za fakturę pozostająca do zapłaty pomniejszana jest o wartość korekty. Klient nie może żądać rozliczenia kwoty wynikającej z wystawionej faktury korygującej do faktury jeszcze nie zapłaconej z inną niezapłaconą fakturą wystawioną przez Sprzedawcę.

5.9                W przypadku, gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, wierzytelność wynikająca z tej faktury korygującej pozostaje na saldzie do rozliczenia, poprzez zwrot na konto lub zaliczenie na poczet ceny sprzedaży za przyszłe zakupy Klienta.

6.       Warunki dostarczenia towarów

6.1                Kupione towary będą dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub specjalistycznym transportem samochodowym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient może skorzystać wyłącznie ze sposobu dostawy – dostawa kurierem.

6.2                Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar Konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6.3                Korzyści i ciężary związane z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru, tj. w miejscu wydania towaru określonym przez Klienta na etapie składania Zamówienia – w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe.

7.       Pozostałe warunki sprzedaży

7.1                W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą TIM S.A wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.

7.2                W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą TIM S.A. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

7.3                Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.

7.4                Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

7.5                Długość kabli i przewodów sprzedawanych w Sklepie internetowym jest ustalana za pomocą legalizowanych przyrządów do pomiaru o klasie dokładności dopuszczającej błąd graniczny pomiaru o wartości 1%. Oznaczenia nadrukowane na kablach i przewodach przez producentów w trakcie procesu produkcji nie są podstawą do ustalania długości.

7.6                Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.

7.7                Postanowienia, o których mowa w ust. 7.1 – 7.2 nie dotyczą Przedsiębiorcy quasi - Konsumenta.

8.        Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – zasady określone w niniejszym ustępie  dotyczą wyłącznie przedsiębiorcy, który nie dokonuje zakupu w charakterze przedsiębiorcy quasi - konsumenta.

8.1                Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego. O przyznaniu ww. uprawnienia Klient  jest informowany za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, poprzez udostępnienie interaktywnego formularza zwrotu.

8.2                Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:

8.2.1           Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Klienta Zapytania ofertowego,

8.2.2           kabli i przewodów posiadających w opisie towaru w Sklepie internetowym oznaczenie „bębnowy” oraz kabli i przewodów ciętych na zamówienie Klienta,

8.2.3           bębnów (szpul) jednorazowych,

8.2.4           towarów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie  wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji,

8.2.5           towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

8.3                Zwrot towaru odbywa się na koszt  Klienta.   

8.4                Zwrot towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:

8.4.1            Klient, za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, zleca Sprzedawcy wykonanie za wynagrodzeniem usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru,

8.4.2           zlecenie, o którym mowa w ust. 8.4.1 musi być złożone w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru,

8.4.3           zwracany towar nie może przekraczać maksymalnych wymiarów: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 1000 kg.

8.5                Złożenie zlecenia usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8.4.2, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

8.6                Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji zwrotu towaru i przyjęcia zwracanego towaru jest każdorazowo określona na etapie wypełniania elektronicznego formularza zwrotu.

8.7                Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Klienta.

8.8                Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru są takie same jak w przypadku zakupu towaru, którego dotyczy zwrot.

8.9                W przypadku, gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust. 8.4.2. lub zwracany towar jest towarem, o którym mowa w ust. 8.2, Klient jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Klienta odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

9.       Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży –   zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów oraz Przedsiębiorców quasi – konsumentów.

9.1                Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.

9.2                Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.

9.3                Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować TIM S.A. na adres: TIM S.A. Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, lub  dzial.zwrotow@3lp.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.4                Przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w ust. 9.8 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.5                Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

9.6                Skutki odstąpienia od umowy:

9.6.1           W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.6.2           W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.3           Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient  odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: TIM S.A., Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.

9.6.4           Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 780 PLN (w tym podatek VAT). Więcej informacji na temat kosztów zwrotu rzeczy w przypadku, gdy ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą można znaleźć w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego.

9.6.5           W przypadku złożenia przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, zwrot Towaru odbywa się na koszt TIM S.A.

9.6.6           Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.7                Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.8                Wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ QUASI - KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

 

Adresat: TIM S.A., Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, adres e-mail: dzial.zwrotow@3lp.eu

Ja/My(*) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………..…

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………….

 

Zakup towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy był związany z moją/naszą  działalnością gospodarczą, ale nie ma dla mnie/nas charakteru zawodowego.

 

TAK: ¨¨              NIE: ¨¨*

                                                               

                                                                                                            *Jeśli dokonałeś zakupu jako Przedsiębiorca, proszę zaznaczyć właściwą opcję.

 

…………………….……….……………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………..…………...

Data odbioru: ……………………………………………………………………….……….…………………………………….…………………..……………………………………….……..

Imię i nazwisko  ………………………………………………….…...………………………………………………………………………………………..………...

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………

Podpis  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………….…………..

Data: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 

 

10.    Zwrot opakowań (bębnów).

10.1            Klienci mają prawo zwrócić Sprzedawcy bębny, pod warunkiem, że zwrot nastąpi w terminie do:

10.1.1       120 dni w przypadku Konsumentów,

10.1.2       180 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów oraz Przedsiębiorców

od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna.

10.2            O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 10.1. decyduje data nadania przesyłki ze zwracanym bębnem lub data przesłania wniosku o zwrot - w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, a w pozostałych przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Centralnym w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24.

10.3            W przypadku zwrotu bębna przez Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta zwrot odbywa się na koszt Sprzedawcy, pod warunkiem, że:

10.3.1       Klient zamówi kuriera po odbiór bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” oraz

10.3.2       bęben jest w rozmiarze nie większym niż 16, tj. o wymiarach maksymalnych: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 1000 kg.

10.4            W przypadku zwrotu bębna przez Konsumenta zwrot odbywa się na jego koszt. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta w inny sposób niż opisany w ust. 10.3.1, zwrot odbywa się na jego koszt.

10.5            TIM S.A. wystawia fakturę korygującą, pomniejszającą fakturę sprzedaży towaru o 100 % ceny sprzedaży zwracanego bębna.

10.6            Sprzedawca nie przyjmuje:

10.6.1       bębnów zwracanych po upływie:

10.6.1.1              120 dni w przypadku Konsumentów,

10.6.1.2              180 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów oraz Przedsiębiorców

od dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna (decyduje data nadania przesyłki – w przypadku wysłania bębna pocztą lub za pośrednictwem kuriera, data przesłania wniosku o zwrot - w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, a w pozostałych przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Centralnym w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24).

10.6.2       bębnów zwracanych przez Przedsiębiorców nie dokonujących zakupu w charakterze Przedsiębiorców quasi - Konsumentów, nie spełniających kryterium przydatności do użytku, tj. bębnów posiadających uszkodzenia, w szczególności w postaci przekoszeń, złamań flanszy lub rdzenia,

10.6.3       bębnów nie zakupionych od Sprzedawcy,

10.6.4       bębnów (szpul) jednorazowych;

10.7            Bębny należy odsyłać na adres: TIM S.A., Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.

10.8            W przypadku przesłania do Sprzedawcy przez Przedsiębiorcę nie dokonującego zakupu w charakterze Przedsiębiorcy quasi - Konsumenta  bębna, w sytuacji, o której mowa w ust. 10.6 bęben taki zostanie pozostawiony do dyspozycji ww. Przedsiębiorcy na terenie Magazynu Centralnego TIM S.A., 55-011 Siechnice ul. Kwiatkowskiego 24, po uprzednim wezwaniu ww. Przedsiębiorcy do odbioru bębna w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Po upływie ww. terminu bęben zostanie zutylizowany bez prawa żądania przez ww. Przedsiębiorcę odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

10.9            W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury rozliczenia zwrotu bębna, Sprzedawca sugeruje, aby Klient każdorazowo przytwierdził do zwracanego bębna kopertę z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży bębna.

10.10         Sprzedawca ma prawo do wstrzymania przyjmowania zwrotu bębnów od Przedsiębiorcy nie dokonującego zakupu w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak m.in. epidemia, powódź, strajk, działania zbrojne, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan nadzwyczajny itp., na czas trwania przyczyny zawieszenia. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, Sprzedawca poinformuje Klientów o możliwości skorzystania z prawa zwrotu. W przypadku wstrzymania przyjmowania zwrotów bębnów przez Sprzedawcę termin na zwrot bębnów, o którym mowa w ust. 10.1. powyżej ulega wydłużeniu o okres zawieszenia przyjmowania zwrotów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta na skutek braku możliwości zwrotu bębnów w okresie zawieszenia przyjmowania zwrotu bębnów, a w szczególności kosztów poniesionych przez Klienta w związku z wysłaniem bębnów do Sprzedawcy w czasie zawieszenia przyjmowania zwrotów.

11.    rękojmia za wady towaru

11.1            Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

11.2            Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

11.3            Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec TIM S.A. roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

11.4            W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury reklamacji TIM S.A. sugeruje korzystanie ze specjalnego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.

11.5            Niezależnie od możliwości, o której mowa w ust. 11.4, reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do TIM S.A, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep.reklamacje@tim.pl lub w formie pisemnej na adres: TIM S.A., Dział reklamacji,  ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław.  Na powyższy adres nie należy przesyłać towarów będących przedmiotem reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż opisany w ust. 11.4, chcąc skorzystać z uprawnień przysługujących Przedsiębiorcom quasi-Konsumentom w ramach rękojmi za wady, osoba, która dokonała zakupu reklamowanego towaru w charakterze Przedsiębiorcy quasi-Konsumenta powinna na etapie składania reklamacji poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

11.6            W przypadku, o którym mowa w ust. 11.5, towar będący przedmiotem reklamacji wraz z wydrukiem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres: TIM S.A. Magazyn Działu Reklamacji TIM S.A, ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.

11.7            Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od TIM S.A.

11.8            Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

11.9            Wszystkim Klientom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.  

12.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

12.1 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może skorzystać z:

12.1.1 stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,

12.1.2 postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

12.1.3 bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

12.1.4 platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.2 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  

13.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1            Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania Konta w Sklepie internetowym jest adresem, na który Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi faktury, faktury korygujące oraz duplikaty ww. dokumentów, informacje o zobowiązaniach Klienta z tytułu zakupu towarów i usług od Sprzedawcy oraz wezwania do zapłaty.

13.2            Klient może zmienić adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów w ustawieniach Konta.

13.3            W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy Przedsiębiorców quasi - Konsumentów.

13.4            Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez TIM S.A. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

13.5            OWS obowiązuje od dnia 29.04.2021.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tim.pl

obowiązują od 1 sierpnia 2021

1.       INFORMACJE OGÓLNE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1                Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki TIM S.A. oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2                Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.tim.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę. Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

1.3                Sprzedawca: TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się  NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253, Biuro obsługi klienta: tel.: 801 500 700, tel. (71) 73 28 600, (71) 37 61 600, e-mail: sklep@tim.pl (dalej Sprzedawca lub TIM S.A.). Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego. 

1.4                Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub  jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.5                Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję Firma. Sprzedawca może przyznać Klientowi – Przedsiębiorcy jeden z 3 statusów: „Biznes Standard”, „Biznes Optimum” lub „Biznes Premium”. Przyznanie określonego statusu ma wpływ na koszty dostawy oraz zakres i warunki korzystania z innych usług logistycznych dostępnych w Sklepie internetowym. O przyznaniu określonego Statusu decyduje Sprzedawca w oparciu o przyjęte przez siebie kryteria.  W przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę po przyznaniu mu przez Sprzedawcę Kredytu kupieckiego, Przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem kolejnego zakupu poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, w celu zmiany warunków płatności na dostępne wyłącznie dla Konsumentów.

1.6                Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

1.7                Przedsiębiorca quasi Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.      

1.8                Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.9                Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika niezalogowanego do Konta.

1.10            Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Przedsiębiorcy cen w oparciu o analizę historii zakupów tego Klienta w Sklepie internetowym.

1.11            Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.12            Formularz zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

1.13            Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

1.14            Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.15            Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez TIM S.A. w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do TIM S.A. z użyciem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” na stronie Sklepu internetowego. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez TIM S.A. w zakładce „Oferty” w ramach Konta.

1.16            Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do TIM S.A. prośby o przygotowanie oferty dotyczącej towarów niedostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.17            Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego oraz odrębnie - zgodę na  przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego  lub kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

1.18            Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.19            Aplikacja mobilna –program komputerowy pod nazwą „mTIM” umożliwiający korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

1.20            Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.21            API – interfejs oprogramowania Sprzedawcy umożliwiający przesyłanie danych od Klienta do Sprzedawcy zgodnie z dokumentacją API, w ramach usługi Udostępnianie bazy produktowej.

1.22            Kredyt kupiecki (Limit kredytowy) – określona indywidualnie przez Sprzedawcę dla danego Klienta kwota zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w Sklepie internetowym, za które Klient może zapłacić po dostarczeniu towaru, w odroczonym terminie płatności indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta.

1.23            Baza danych – baza danych, w rozumieniu ustawy z dnia  27.07.2001 r. o ochronie baz danych, której producentem jest Sprzedawca, w postaci pliku CSV, prezentująca w ujęciu zbiorczym dane dotyczące towarów znajdujących się w ofercie handlowej TIM S.A. udostępniana Klientom w ramach usługi Udostępniania danych produktowych.

1.24            Dane - dane wchodzące w skład Bazy danych, tj. kategorie towarów, indeksy towarów nadane przez Sprzedawcę oraz producenta, kod EAN, nazwa towaru, stany magazynowe Sklepu internetowego, cena towaru, parametry techniczne towarów, zdjęcia towarów.

OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”.

2.       ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU Z UŻYCIEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA

2.1                Połączenie ze stroną internetową www.tim.pl. nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2                Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1           założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Dalej-podsumowanie zamówienia”,

2.2.2           prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a)       dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b)       dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, terminu płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany  Kredyt kupiecki), podanie miejsca dostarczenia towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym. W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient może dokonać płatności w ramach sposobów określonych w pkt. 5.3.6 oraz skorzystać wyłącznie ze sposobu dostawy – dostawa kurierem,

c)       podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

2.2.3           zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru,

2.2.4           zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”,

2.2.5           potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.3                W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Dalej – Podsumowanie Zamówienia”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania zamówienia” przestaje wiązać TIM S.A. z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego lub wyłączenia Aplikacji mobilnej, bez kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4                Do chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

2.5                Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

2.5.1           potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2           potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z TIM S.A. skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6                Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar oraz z terminem płatności. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, TIM S.A. sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.

3.       ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU W TRYBIE AKCEPTACJI OFERTY

3.1                W przypadku otrzymania przez Klienta Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”.

4.       ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY  Z WYKORZYSTANIEM PRZESYŁU DANYCH W RAMACH USŁUGI UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRODUKTOWYCH

4.1                Zawarcie umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym ustępie jest możliwe w ramach usługi Udostępnianie bazy produktowej, w przypadku dokonania, przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, integracji z API Sprzedawcy zapewniającej dwukierunkową wymianę danych między infrastrukturą informatyczną Sprzedawcy i Klienta, zgodnie z dokumentacją API.

4.2                Z zastrzeżeniem ust. 4.3, umowa sprzedaży jest zawarta na warunkach określonych w Cenniku indywidualnym, zgodnie z warunkami dostawy określonymi w zakładce Sklepu internetowego - „Warunki i koszty dostawy”.

4.3                Cena towaru oraz stany magazynowe Sklepu internetowego w ramach Danych udostępnianych za pośrednictwem API w ujęciu zbiorczym w pliku CSV nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Cena oraz informacja o ilości konkretnego towaru udostępniona za pośrednictwem API, w odpowiedzi na zapytanie Klienta o dane dotyczące tego konkretnego towaru, skierowane do Bazy danych za pośrednictwem API, stanowi ofertę w rozumieniu  przepisów kodeksu cywilnego. Oferta jest ważna przez okres 10 minut od chwili przesłania przez Sprzedawcę odpowiedzi na zapytanie o dane dotyczące konkretnego towaru, wysłane przez Klienta do Bazy danych.

4.4                W przypadku zakupu kabli lub przewodów do umowy sprzedaży znajdują zastosowanie warunki dotyczące cięcia kabli i przewodów określone w zakładce Sklepu internetowego – „Warunki i koszty dostawy”.

5.       CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

5.1                Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia. W przypadku zakupu kabli lub przewodów może być doliczony koszt usługi cięcia, w wysokości określonej w Formularzu zamówienia. Koszt transportu nie jest doliczany w przypadku gdy łączna wartość zamawianych towarów objętych danym zamówieniem przekracza wartość minimalną wskazaną w zakładce Warunki i koszty dostawy. Koszt usługi cięcia nie jest doliczany w przypadku gdy wartość zamawianego kabla lub przewodu przekracza minimalną wartość wskazaną w zakładce „Warunki i koszty dostawy”.

5.2                Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia,  sposób płatności, aktualne promocje. Stali Klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

5.3                Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

5.3.1           Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

5.3.2           Kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

5.3.3           Szybki przelew - płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

5.3.4           Płatność przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi przy odbiorze. Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru. Możliwość zapłaty kartą płatniczą jest uzależniona od dostępności tej formy zapłaty u danego kuriera. Możliwość dokonania płatności przy odbiorze jest wyłączona w przypadku dostawy towaru do paczkomatu.

5.3.5           W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient ma do dyspozycji następujące sposoby płatności:

a)       Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

b)       Płatność przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi przy odbiorze. Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru. Możliwość zapłaty kartą płatniczą jest uzależniona od dostępności tej formy zapłaty u danego kuriera.

c)       Szybki przelew - płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”.

5.4                W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

5.5                TIM S.A. nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez dostawcę usług płatniczych.

5.6                Klient uiszcza cenę za zakupione towary:

5.6.1            przed wysłaniem towaru – z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt 5.3.1 - 5.3.3 lub 5.3.5 lit a) i lit. c) OWS,

5.6.2           w momencie odbioru towaru - gotówką lub kartą płatniczą,

5.6.3           w przypadku przyznania Klientowi Kredytu kupieckiego – po dostawie towaru:

a)       przelewem bankowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia, 

b)       Kartą płatniczą online – płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem  dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować - Płatności”,

c)       za pośrednictwem podmiotu udzielającego finansowania Klientowi.  Więcej informacji dotyczących dostawcy ww. usługi finansowej znajdą Państwo w zakładce “Jak kupować”.

5.7                W przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto” lub „Szybki przelew”” lub „Karta płatnicza online” termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru formy płatności „Płatność przy odbiorze” należność za zakupiony towar wraz z opłatą za ten sposób płatności Klient wpłaca kurierowi przy wydaniu towaru Klientowi. W przypadku płatności w odroczonym terminie w ramach przyznanego Kredytu kupieckiego, termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury.

5.8                W przypadku, gdy po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności (za którą nie ma zapłaty) Klient zwraca towar lub zmianie ulega cena sprzedaży, co skutkuje wystawieniem faktury korygującej, to ww. faktura korygująca jest w pierwszej kolejności automatycznie przypisywana do faktury do której została wystawiona i w efekcie należność za fakturę pozostająca do zapłaty pomniejszana jest o wartość korekty. Klient nie może żądać rozliczenia kwoty wynikającej z wystawionej faktury korygującej do faktury jeszcze nie zapłaconej z inną niezapłaconą fakturą wystawioną przez Sprzedawcę.

5.9                W przypadku, gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, wierzytelność wynikająca z tej faktury korygującej pozostaje na saldzie do rozliczenia, poprzez zwrot na konto lub zaliczenie na poczet ceny sprzedaży za przyszłe zakupy Klienta.

6.       Warunki dostarczenia towarów

6.1                Miejscem spełnienia świadczenia jest określone przez Klienta na etapie składania Zamówienia, miejsce położone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub transportowe. W przypadku wyboru przez Klienta dostarczenia towaru do paczkomatu, miejscem spełniania świadczenia jest wskazany przez Klienta paczkomat.

6.2                Kupione towary będą dostarczone do miejsca spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 6.1 za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub specjalistycznym transportem samochodowym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient może skorzystać wyłącznie ze sposobu dostawy – dostawa kurierem.

6.3                Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar Konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6.4                Korzyści i ciężary związane z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru w miejscu spełnienia świadczenia.

7.       Pozostałe warunki sprzedaży

7.1                W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą TIM S.A wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.

7.2                W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą TIM S.A. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

7.3                Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.

7.4                Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

7.5                Długość kabli i przewodów sprzedawanych w Sklepie internetowym jest ustalana za pomocą legalizowanych przyrządów do pomiaru o klasie dokładności dopuszczającej błąd graniczny pomiaru o wartości 1%. Oznaczenia nadrukowane na kablach i przewodach przez producentów w trakcie procesu produkcji nie są podstawą do ustalania długości.

7.6                Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.

7.7                Postanowienia, o których mowa w ust. 7.1 – 7.2 nie dotyczą Przedsiębiorcy quasi - Konsumenta.

8.        Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – zasady określone w niniejszym ustępie  dotyczą wyłącznie przedsiębiorcy, który nie dokonuje zakupu w charakterze przedsiębiorcy quasi - konsumenta.

8.1                Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego. O przyznaniu ww. uprawnienia Klient  jest informowany za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, poprzez udostępnienie interaktywnego formularza zwrotu.

8.2                Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:

8.2.1           Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Klienta Zapytania ofertowego,

8.2.2           kabli i przewodów posiadających w opisie towaru w Sklepie internetowym oznaczenie „bębnowy” oraz kabli i przewodów ciętych na zamówienie Klienta,

8.2.3           bębnów (szpul) jednorazowych,

8.2.4           towarów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie  wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji,

8.2.5           towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

8.3                Zwrot towaru odbywa się na koszt  Klienta.   

8.4                Zwrot towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:

8.4.1            Klient, za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, zleca Sprzedawcy wykonanie za wynagrodzeniem usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru,

8.4.2           zlecenie, o którym mowa w ust. 8.4.1 musi być złożone w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru,

8.4.3           zwracany towar nie może przekraczać maksymalnych wymiarów: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 1000 kg.

8.5                Złożenie zlecenia usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8.4.2, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

8.6                Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji zwrotu towaru i przyjęcia zwracanego towaru jest każdorazowo określona na etapie wypełniania elektronicznego formularza zwrotu.

8.7                Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Klienta.

8.8                Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru są takie same jak w przypadku zakupu towaru, którego dotyczy zwrot.

8.9                W przypadku, gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust. 8.4.2. lub zwracany towar jest towarem, o którym mowa w ust. 8.2, Klient jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Klienta odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

9.       Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży –   zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów oraz Przedsiębiorców quasi – konsumentów.

9.1                Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.

9.2                Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.

9.3                Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować TIM S.A. na adres: TIM S.A. Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, lub  dzial.zwrotow@3lp.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.4                Przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w ust. 9.8 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.5                Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

9.6                Skutki odstąpienia od umowy:

9.6.1           W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.6.2           W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.3           Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient  odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: TIM S.A., Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.

9.6.4           Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 780 PLN (w tym podatek VAT). Więcej informacji na temat kosztów zwrotu rzeczy w przypadku, gdy ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą można znaleźć w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego.

9.6.5           W przypadku złożenia przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, zwrot Towaru odbywa się na koszt TIM S.A.

9.6.6           Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.7                Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.8                Wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ QUASI - KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

 

Adresat: TIM S.A., Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, adres e-mail: dzial.zwrotow@3lp.eu

Ja/My(*) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………..…

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………….

 

Zakup towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy był związany z moją/naszą  działalnością gospodarczą, ale nie ma dla mnie/nas charakteru zawodowego.

 

TAK: ¨¨              NIE: ¨¨*

 

                                                                                                            *Jeśli dokonałeś zakupu jako Przedsiębiorca, proszę zaznaczyć właściwą opcję.

 

…………………….……….……………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………..…………...

Data odbioru: ……………………………………………………………………….……….…………………………………….…………………..……………………………………….……..

Imię i nazwisko  ………………………………………………….…...………………………………………………………………………………………..………...

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………

Podpis  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………….…………..

Data: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 

 

10.    Zwrot opakowań (bębnów).

10.1            Klienci mają prawo zwrócić Sprzedawcy bębny, pod warunkiem, że zwrot nastąpi w terminie do:

10.1.1       120 dni w przypadku Konsumentów,

10.1.2       180 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów oraz Przedsiębiorców

od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna.

10.2            O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 10.1. decyduje data nadania przesyłki ze zwracanym bębnem lub data przesłania wniosku o zwrot - w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, a w pozostałych przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Centralnym w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24.

10.3            W przypadku zwrotu bębna przez Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta zwrot odbywa się na koszt Sprzedawcy, pod warunkiem, że:

10.3.1       Klient zamówi kuriera po odbiór bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” oraz

10.3.2       bęben jest w rozmiarze nie większym niż 16, tj. o wymiarach maksymalnych: długość - 160 cm, szerokość - 160 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 1000 kg.

10.4            W przypadku zwrotu bębna przez Konsumenta zwrot odbywa się na jego koszt. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta w inny sposób niż opisany w ust. 10.3.1, zwrot odbywa się na jego koszt.

10.5            TIM S.A. wystawia fakturę korygującą, pomniejszającą fakturę sprzedaży towaru o 100 % ceny sprzedaży zwracanego bębna.

10.6            Sprzedawca nie przyjmuje:

10.6.1       bębnów zwracanych po upływie:

10.6.1.1              120 dni w przypadku Konsumentów,

10.6.1.2              180 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów oraz Przedsiębiorców

od dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna (decyduje data nadania przesyłki – w przypadku wysłania bębna pocztą lub za pośrednictwem kuriera, data przesłania wniosku o zwrot - w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, a w pozostałych przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Centralnym w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24).

10.6.2       bębnów zwracanych przez Przedsiębiorców nie dokonujących zakupu w charakterze Przedsiębiorców quasi - Konsumentów, nie spełniających kryterium przydatności do użytku, tj. bębnów posiadających uszkodzenia, w szczególności w postaci przekoszeń, złamań flanszy lub rdzenia,

10.6.3       bębnów nie zakupionych od Sprzedawcy,

10.6.4       bębnów (szpul) jednorazowych;

10.7            Bębny należy odsyłać na adres: TIM S.A., Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.

10.8            W przypadku przesłania do Sprzedawcy przez Przedsiębiorcę nie dokonującego zakupu w charakterze Przedsiębiorcy quasi - Konsumenta  bębna, w sytuacji, o której mowa w ust. 10.6 bęben taki zostanie pozostawiony do dyspozycji ww. Przedsiębiorcy na terenie Magazynu Centralnego TIM S.A., 55-011 Siechnice ul. Kwiatkowskiego 24, po uprzednim wezwaniu ww. Przedsiębiorcy do odbioru bębna w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Po upływie ww. terminu bęben zostanie zutylizowany bez prawa żądania przez ww. Przedsiębiorcę odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

10.9            W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury rozliczenia zwrotu bębna, Sprzedawca sugeruje, aby Klient każdorazowo przytwierdził do zwracanego bębna kopertę z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży bębna.

10.10         Sprzedawca ma prawo do wstrzymania przyjmowania zwrotu bębnów od Przedsiębiorcy nie dokonującego zakupu w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak m.in. epidemia, powódź, strajk, działania zbrojne, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan nadzwyczajny itp., na czas trwania przyczyny zawieszenia. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, Sprzedawca poinformuje Klientów o możliwości skorzystania z prawa zwrotu. W przypadku wstrzymania przyjmowania zwrotów bębnów przez Sprzedawcę termin na zwrot bębnów, o którym mowa w ust. 10.1. powyżej ulega wydłużeniu o okres zawieszenia przyjmowania zwrotów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta na skutek braku możliwości zwrotu bębnów w okresie zawieszenia przyjmowania zwrotu bębnów, a w szczególności kosztów poniesionych przez Klienta w związku z wysłaniem bębnów do Sprzedawcy w czasie zawieszenia przyjmowania zwrotów.

11.    rękojmia za wady towaru

11.1            Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

11.2            Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

11.3            Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec TIM S.A. roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

11.4            W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury reklamacji TIM S.A. sugeruje korzystanie ze specjalnego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.

11.5            Niezależnie od możliwości, o której mowa w ust. 11.4, reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do TIM S.A, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep.reklamacje@tim.pl lub w formie pisemnej na adres: TIM S.A., Dział reklamacji,  ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław.  Na powyższy adres nie należy przesyłać towarów będących przedmiotem reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż opisany w ust. 11.4, chcąc skorzystać z uprawnień przysługujących Przedsiębiorcom quasi-Konsumentom w ramach rękojmi za wady, osoba, która dokonała zakupu reklamowanego towaru w charakterze Przedsiębiorcy quasi-Konsumenta powinna na etapie składania reklamacji poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

11.6            W przypadku, o którym mowa w ust. 11.5, towar będący przedmiotem reklamacji wraz z wydrukiem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres: TIM S.A. Magazyn Działu Reklamacji TIM S.A, ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.

11.7            Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od TIM S.A.

11.8            Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

11.9            Wszystkim Klientom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.  

12.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

12.1 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może skorzystać z:

12.1.1 stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,

12.1.2 postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

12.1.3 bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

12.1.4 platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.2 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  
     
13.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1            Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania Konta w Sklepie internetowym jest adresem, na który Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi faktury, faktury korygujące oraz duplikaty ww. dokumentów, informacje o zobowiązaniach Klienta z tytułu zakupu towarów i usług od Sprzedawcy oraz wezwania do zapłaty.

13.2            Klient może zmienić adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów w ustawieniach Konta.

13.3            W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy Przedsiębiorców quasi - Konsumentów.

13.4            Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez TIM S.A. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

13.5            OWS obowiązuje od dnia 01.08.2021 r.