Dane spółki

TIM SA - biuro zarządu
ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Kapitał zakładowy: 23 300 000 PLN, wpłacony w całości.
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000022407.
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.
BDO: 000036174
WEEE-Reg.-Nr. DE 74767323