Podziel się wiedzą:
Systemy sygnalizacji pożaru
Podpis zdjęcia
Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie ochronę ludzi i mienia przed zagrożeniami pożarowymi.
linia

We współczesnych budynkach mamy do czynienia z całym zespołem połączonych ze sobą systemów, które ogólnie określić możemy automatyką pożarową bądź sterowaniem pożarowym. System sygnalizacji pożaru (SSP), to podstawowy system zabezpieczający obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. Służy wykryciu pożaru we wczesnej fazie jego powstania. Pełni również często rolę nadrzędną, sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak wentylacja, oddymianie, kontrola dostępu. Nowoczesne systemy mają opcję trafnego wskazania miejsca powstania alarmu, przesłania informacji do straży pożarnej, jak też wysterowania innych urządzeń przeciwpożarowych, takich jak: system oddymiania, system zamknięć ogniowych, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, odłączenie kontroli dostępu, itd.

Sprzęt stosowany w systemach SSP musi spełniać specyficzne, bardzo wysokie wymagania, określone. przez poszczególne arkusze zharmonizowanej normy europejskiej hEN 54-x oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).. Podstawy prawne i wytyczne dot. projektowania, instalacji i eksploatacji SSP stanowią: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351), Rozporządzenie MSWiA z dn. 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), Rozporządzenie MI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), Usta- wa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Specyfikacja Techniczna PKN-CEN TS 54-14.

Podpis zdjęcia

System sygnalizacji pożarowej nie jest obowiązkowy dla wszystkich obiektów. To, w jakich powinien się znaleźć, reguluje Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (§28, §30 oraz §31 tego Rozporządzenia – Dz. U. Nr 109, poz. 719). Głównym kryterium kwalifikacji obiektu do tej grupy jest jego powierzchnia oraz liczba osób przebywających na jego terenie. Wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej w:
1. budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;

2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;

3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600;

4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;

5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;

6. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

12. budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

16. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000–10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;

18. stacjach metra i stacjach kolei podziemnych

19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;

21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Podstawowymi elementami systemu sygnalizacji pożaru są: centrala sygnalizacji pożarowej; czujki pożarowe i związane z nimi akcesoria; gniazda czujek pożarowych; ręczne ostrzegacze pożarowe; urządzenia sygnalizacyjne. SSP działa w oparciu o rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach czujki pożarowe, czyli urządzenia reagujące na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w obszarze objętym działaniem czujek. Sygnał z czujki przekazywany jest dalej do centralki, która bardzo szybko reaguje, alarmując o zagrożeniu i informując odpowiednie służby. W systemach alarmu pożaru nowszej generacji, centralka identyfikuje wzbudzoną czujkę z numerem konkretnego pomieszczenia, drukuje (wizualizuje) informację o alarmie, a nawet wizualizuje rzut kondygnacji obiektu z zaznaczonym alarmowanym pomieszczeniem. Uzupełnieniem czujek są rozmieszczane na drogach komunikacji ogólnej przyciski pożarowe (ręczne ostrzegacze pożarowe zwane w skrócie ROP). Systemy alarmu pożaru mogą też automatycznie powiadamiać o pożarze najbliższą jednostkę PSP lub sterować innymi urządzeniami, np. drzwiami pożarowymi, instalacją oddymiającą, instalacją gaśniczą, dźwiękowym systemem ostrzegawczym itp.

Podpis zdjęcia

Centrale sygnalizacji pożarowej są głównymi częściami składowymi systemów SSP – przyjmują, rejestrują i ujawniają sygnały wysyłane przez czujki pożarowe. Każdy z systemów sygnalizacji pożarowej cechuje jego konfiguracja, czyli zbiór danych określających wyposażenie sprzętowe centralki i jej organizację pracy (np. przydział elementów do stref, warianty alarmowania, ustawienie czułości poszczególnych elementów itp.). Odpowiednie ustawienia wprowadza się do pamięci centralki. Dzięki odpowiedniej konfiguracji i zaprogramowaniu centrali możliwe jest sterowanie i nadzorowanie przez nią innych urządzeń przeciwpożarowych i użytkowych. Na podstawie informacji i wewnętrznych ustawień (konfiguracji) centrala przetwarza informacje, realizuje określone działania i podejmuje decyzje o alarmie pożarowym. Sposób realizacji określa tzw. algorytm pożarowy, czyli zapisany w centrali schemat postępowania w różnych przypadkach. Ogólnie polega on na monitorowaniu i sterowaniu urządzeniami i instalacją zarówno przeciwpożarową, jak i użytkową. Po wykryciu np. przez czujkę alarmu na jakiejś kondygnacji centrala może przekazać sygnał do otwarcia klap oddymiających czy drzwi na drodze ewakuacyjnej, załączenia wentylacji nadciśnieniowej, zamknięcia przegród przeciwpożarowych itp. Informacje o wszystkich realizowanych przez centralę funkcjach znajdują się na jej wyświetlaczu (ew. dołączonym komputerze, lub systemie wizualizacji). Bardzo istotna jest dokładna lokalizacja miejsca powstania pożaru. Lokalizacja ta odbywa się to poprzez tzw. adresowanie, polegające na przypisaniu każdej czujce pożarowej lub grupie czujek określonego adresu pozwalającego na jej precyzyjną identyfikację oraz lokalizacji numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w linii dozorowej.

Podpis zdjęcia

Firma Eaton dla potrzeb swoich klientów tworzy rozwiązania systemowe zapewniających bezpieczeństwo, w tym również systemy wykrywania i sygnalizowania zaistniałego niebezpieczeństwa związanego z pożarem. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest centrala sygnalizacji pożarowej CF3000. Centrala CF3000 jest wysoko wyspecjalizowanym adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru, który łatwo można dopasować do różnych obiektów.

Łączy w sobie wysoką funkcjonalność z łatwym użytkowaniem i estetycznym wyglądem. Wysoka pojemność i szeroki zakres funkcji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni system odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań – od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe lub przemysłowe. Centrala używa programowanego adresowania, aby zminimalizować czas instalacji i usunąć możliwość potencjalnego błędu związanego z adresowaniem ręcznym. Każdy z elementów systemu został specjalnie zaprojektowany, aby pracować, jako część systemu sygnalizacji pożaru. Daje to gwarancję, że centrala, czujki, interfejsy i wszystkie pozostałe urządzenia pomocnicze są w pełni kompatybilne ze sobą, co daje pełny zakres funkcjonalności systemu.

Podpis zdjęcia

System składa się z jedno-, dwu- lub czteropętlowych central oraz szerokiego zakresu kompatybilnych detektorów, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych, sygnalizatorów optycznych i interfejsów. Centrale są dostępne z lub bez wbudowanej drukarki. W standardzie posiadają wbudowane zasilacze i baterie. Każde z urządzeń zewnętrznych CF3000 (ostrzegacze, czujki, sygnalizatory, interfejsy itd.) zawierają integralny izolator zwarć, aby zapewnić maksymalną ochronę przed zwarciem w obwodach zewnętrznych.
Centrala posiada wygodny, dużych rozmiarów interfejs użytkownika z dotykowym ekran LCD, który dostarcza użytkownikowi informacji, jak również odgrywa rolę wielofunkcyjnej klawiatury. Centrala zawiera również 96 diod LED, dostarczających jasnych informacji o stanie i rozprzestrzenianiu się ognia nawet dla użytkownika całkowicie nieznającego funkcjonowania systemu. Zdolność wykrywania: do jednej centrali możemy podłączyć maksymalnie cztery pętle, w każdej pętli 128 adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami (centrala umożliwia zaadresowanie 200 elementów w pętli). Do jednej centrali nie powinno być podłączonych więcej niż 512 adresów. Centrale mogą być łączone w sieć. W skład pojedynczego sytemu może wchodzić do 127 central CF3000 połączonych w sieć.

Podpis zdjęcia

Zdolność alarmowania: do 60 zasilanych z pętli sygnalizatorów akustycznych lub optycznych i 20 interfejsów wyjściowych w pętli. Trzy poziomy dostępu pracy dla konserwacji, serwisu i programowania urządzeń wyjściowych. Cztery wyjścia konwencjonalnych sygnalizatorów, programowalne parami o obciążalności łącznej 3,5 A.
Centrale CF3000 firmy Eaton spełniają wszystkie wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a także wymagania, określone przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

 • Dominik
  Filary
 • Piotr
  Bibik
 • Marceli
  Lesisz
 • Tomasz
  Stempniewicz
 • Prowadzimy dla Was Strefę Porad

  Chętnie odpowiemy na twoje pytanie - skontaktuj się z nami.