TIM Mikołajów 2023
Magia wspólnego działania!
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w wybór beneficjentów! Każdy z nich otrzyma 20 500 zł. Oto oni:
Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei Dzieciom Pomysłodawcą jest Monika Rymer która swoją uwagę skierowała do Dzieci z Onkologii Dziecięcej w Bydgoszczy. Celem było wywołanie najpiękniejszych uśmiechów małych Pacjentów, którzy walczą o swoje życie, by choć na moment mogli zapomnieć o cierpieniu, kroplówkach i bólu. Tak niewiele trzeba, by za zamkniętymi drzwiami Onkologii wywołać najpiękniejszy uśmiech, czasem ten ostatni….
Fundacja NON LICET Fundacja NON LICET niesie pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego. Pracownicy Fundacji dwoją się i troją, żeby zapewnić swoim podopiecznym najlepszą opiekę psychologiczną, po przeżytych traumach, pomagają przejść przez przesłuchania policyjne i sądowe, organizują warsztaty, akcje promujące ich działalność oraz zbiórki funduszy.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Maja” w Kłobucku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Maja” w Kłobucku jest placówką socjalizacyjną o charakterze rodzinkowym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. W placówce zamieszkuje 14 wychowanków, którym zapewniona jest całodobowa opieka. Placówka „Maja” realizuje cele i zadania określone w Ustawie o pomocy społecznej i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na te obszary opieki hospicyjnej, które nie są refundowane Hospicjum Elbląskiemu przez kontrakt z NFZ.
Fundacja Iskierka Celami statutowymi Fundacji są: pomoc, w tym pomoc społeczna, dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom, ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci, wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” Jego misją jest działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków sprzyjających poszanowaniu ich praw oraz umożliwienie im wielopłaszczyznowej edukacji i rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.
Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa Fundacja działa wyłącznie dzięki wolontariuszom, którzy oddają swój czas i serducho aby pomóc potrzebującym zwierzakom. Fundacja zapewnia karmę, opiekę weterynaryjną oraz pewność że zwierzak posiada komplet badań i jest w pełni bezpieczny dla wszystkich domowników.
Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” Jako organizacja pożytku publicznego, fundacja wspiera dzieci onkologicznie i hematologicznie chore. Organizacja ma pod opieką podopiecznych z różnych części kraju, ale najsilniej jest związana z Ośrodkiem Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej CSK UM w Łodzi, gdzie dzięki swoim staraniom i wielkiemu sercu darczyńców poprawia warunki leczenia małych pacjentów.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książe” w Kędzierzynie Koźlu Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie- Koźlu pomaga rodzinom w rozwiązywaniu problemów ludzi niepełnosprawnych, a szczególnie osób autystycznych, oraz rodzinom, w których wychowują się dzieci o zachowaniu autystycznym i z zaburzeniami pokrewnymi. „Mały Książę” wspiera osoby ze spektrum autystycznym i ich rodziny w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
Fundacja Ochrony Zwierząt AnimaLove w Rakoniewicach Fundacja ratuje bezdomne psy i koty, zapewnia opiekę weterynaryjną, socjalizuje, znajduje kochające i świadome domy. Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i działa wyłącznie dzięki wsparciu osób, którym los zwierząt nie jest obojętny. Wszelkie zebrane środki przeznacza na utrzymanie przytuliska, wydatki weterynaryjne, zakup karmy dobrej jakości i inne niespodziewane wydatki, których nigdy nie brakuje.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu W szkole funkcjonują klasy ogólnodostępne, integracyjne i z innowacjami pedagogicznymi w zakresie języka angielskiego, edukacji informatycznej, piłki ręcznej i piłki koszykowej. Szkoła zatrudnia ponad 70 dobrze wykwalifikowanych nauczycieli (wszyscy pedagodzy posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne). Wśród nich są specjaliści z dziedziny surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. W każdej klasie nauczyciele prowadzą lekcje otwarte dla rodziców.
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Jego celem jest pomoc wszystkim dzieciom żyjącym w nędzy, głodnym, żebrzącym, sierotom i zagrożonym sieroctwem, bezdomnym, wykorzystywanym, zaniedbanym edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanym fizycznie i psychicznie, uzależnionym i zagrożonym uzależnieniami, chorym i niepełnosprawnych.
Fundacja Pomocy Samotnym Matkom Celem fundacji jest pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych. Fundacja prowadzi świetlicę ,,Dzieciom Starówki’’ w Toruniu, do której uczęszcza 40-oro dzieci w wieku 5-15 lat, z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo oraz wymagających wsparcia edukacyjnego i materialnego. Podopieczni otrzymują dwa ciepłe posiłki dziennie, pomoc w nauce, a także mają organizowany czas wolny. Prowadzony jest także punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dla rodzin w których istnieje problem alkoholowy, przemoc czy innego rodzaju problem rodzinny.
Polskie Towarzystwo na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie Warsztat Terapii Zajęciowej od 25 lat prowadzi zajęcia rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej dla osób dorosłych niepełnosprawnych. Prowadzonych jest 8 pracowni tematycznych. Celem prowadzonej rehabilitacji jest m.in. rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych do pracy oraz rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.
Fundacja Naszpikowani Celem działalności Fundacji jest pomoc osobom chorym na choroby hematologiczne, onkologiczne, czekającym na przeszczep szpiku oraz pacjentom po przeszczepie i ich rodzinom.
Fundacja na rzecz rewaloryzacji Miasta Śrem Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ziałalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” Specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna i terapeutyczna dla dzieci i ich rodzin. Organizacja dzieciom i młodzieży czasu wolnego, pomocy w nauce oraz wsparcie socjalne. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów, tak żeby zmienić życie na lepsze. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Pomoc materialna rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, dożywianie dzieci i młodzieży.
Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek Stowarzyszenie działa na rzecz integracji środowiska kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi poprzez cotygodniowe czwartkowe spotkania w naszej siedzibie. Tematy spotkań są różnorodne, poruszają istotne problemy i zagadnienia dotyczące życia kobiet po przebytej chorobie nowotworowej.
W tym roku po raz pierwszy przyznaliśmy darowizny (po 10 250 zł) trzem organizacjom, które znalazły się w czołówce w skali całego kraju, a jednocześnie nie zajęły pierwszych miejsc w swoich regionach. Oto one:
Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci Fundacja Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci pomaga dzieciom chorym, ich rodzinom oraz dzieciom osieroconym. Głównym celem istnienia fundacji jest wywoływanie uśmiechu na dziecięcych twarzach. Przez pomoc psychologiczną, finansową i rzeczową przywraca nadzieję i radość do malutkich serc. Fundacja wspiera rodziny w codziennej walce i dbam o poprawę jakości ich życia.
Fundacja Rozwiń Skrzydła Fundacja Rozwiń Skrzydła zaprasza do współtworzenia świata, w którym ludzie świadomie podejmują zadanie, jakim jest wychowywanie, tj. poszukiwanie i odkrywanie tego, co w człowieku dobre, a jeszcze schowane. Jak? Z miłością. W dobrej relacji.
Hospicjum Nadzieja Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu prowadzi swoje działania już od ponad 25 lat. Obecnie prowadzi Hospicjum Domowe dla 50 dzieci z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej. Podopieczni to dzieci i młodzież niepełnosprawna, nieuleczalnie chora, z mózgowymi porażeniami dziecięcymi, wadami genetycznymi i chorobami onkologicznymi. Priorytetem działań hospicjum jest interdyscyplinarna praca z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną, dając im fachowe wsparcie medyczne, terapeutyczne, materialne oraz rzeczowe.
To już czwarta odsłona akcji TIM Mikołajów.
Jej ideą jest rezygnacja z zakupu prezentów świątecznych dla Klientów oraz z druku kalendarzy książkowych, w zamian za wsparcie 21 beneficjentów z regionów,
w których działamy.
TIM Mikołajów tworzymy wszyscy – TIM, Klienci i Producenci.
Klienci wybierają beneficjentów akcji spośród trzech wytypowanych w ich okolicy instytucji.
Producenci produktów dostępnych na TIM.pl zasilają budżet akcji dodatkowymi środkami.
Dzięki temu w tym roku przekażemyblisko 400 000 zł
1 368 000 zł
w tym roku przekroczymy taką kwotę darowizn ze wszystkich edycji
67
tylu producentów
dołączyło
do akcji
21
tylu beneficjentów
obdarowujemy
W tym roku TIM Mikołajów wspierają:
Jednopixelowy obrazek